ONZE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

 

Voor zover de uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomsten niet afwijken, worden onze verkoopcontracten uitsluitend beheerst door deze algemene voorwaarden, met uitzondering van die van de koper.

 

Artikel 1: ALGEMENE BEPALINGEN

De website www.perfectbookshelf.eu is een e-commercewebsite die voor elke internetgebruiker toegankelijk is. De website wordt beheerd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba) Belgatonnerre, met hoofdzetel te 1180 BRUSSEL, Looflaan 17, onder het KBO-nummer 0633.531.744 ECB (hierna: "Belgatonnerre").

  • Om in aanmerking te komen moeten de bestelling en de betaling hiervan worden uitgevoerd door een volwassene.
  • Elke bestelling zal worden beschouwd als bevestigd door de daadwerkelijke betaling van het bedrag van die bestelling. Er zal een bevestigingsmail worden verzonden met de inhoud van de bestelling en het totaalbedrag van de bestelling, inclusief alle kosten.
  • De dienst na verkoop van Belgatonnerre is van maandag tot vrijdag open van 10:00 tot 18:00 uur en bereikbaar op het nummer +32 2 346 27 77.

Elke persoon die producten koopt die op de website worden aangeboden (hierna "de Klant") wordt geacht kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden en ze uitdrukkelijk te accepteren.

De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen van artikelen uit het assortiment van THE PERFECT BOOKSHELF en op elke online aankoop door de klant bij Belgatonnerre. De voorwaarden zijn van toepassing op de online verkoop voor de Europese Unie en Zwitserland. Het feit dat Belgatonnerre de bevestiging van een bestelling op de website ontvangt zonder schriftelijke toestemming van ons, betekent dat er sprake is van een geldige overeenkomst. De klant tekent in dit opzicht een overeenkomst op afstand.

 

Artikel 2: PRIJS

De prijzen zijn weergegeven en te betalen in euro's en zijn geldig in de Europese Unie en in Zwitserland. De aanduiding van de prijs heeft uitsluitend betrekking op de artikelen die tekstueel zijn beschreven. Eventuele bijbehorende foto's zijn louter decoratief en kunnen elementen of artikelen weergeven die niet in de prijs zijn inbegrepen. De prijzen die gelden op de dag van de bestelling worden aangerekend voor alle bestellingen. Zodra de bestelling is geplaatst, kan de prijs niet meer worden gewijzigd. De prijzen die voor de artikelen zijn vermeld zijn inclusief btw maar exclusief verzendingskosten (in België te berekenen vanuit de maatschappelijke zetel van BELGISCH DESIGN HOUSE). Eventuele verzendkosten worden altijd voor het plaatsen van de bestelling ter bevestiging aan de klant meegedeeld. Belgatonnerre is niet verantwoordelijk voor (druk)fouten in de aanbiedingen. Als een prijs vermeld op een website van Belgatonnerre fout is en dit door Belgatonnerre aan de klant is gemeld, heeft de klant alleen het recht om de bestelling te annuleren of de bestelling te laten uitvoeren aan de correcte prijs.

 

Artikel 3: AANBOD

Hoewel de website met de grootste zorg wordt gecontroleerd, is het mogelijk dat de gepresenteerde informatie onvolledig is, dat ze materiële fouten bevat of niet is bijgewerkt. Belgatonnerre is alleen gebonden aan een inspanningsverbintenis wat betreft de exactheid, het bijwerken of de volledigheid van de aangeboden informatie. Belgatonnerre is in geen geval verantwoordelijk voor materiële vergissingen, typefouten of drukfouten. Neem op voorhand met ons contact op voor precieze vragen over bijvoorbeeld de modellen, de materialen, de kleur, de beschikbaarheid, de termijn of de manier van levering. Het aanbod is 30 dagen geldig en kan op elk moment door Belgatonnerre worden aangepast of ingetrokken. BELGISCH DESIGN HOUSE behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren zonder enige vorm van rechtvaardiging, om de leveringstermijnen te veranderen, leveringen te verdelen of andere leveringsvoorwaarden toe te passen.

 

Artikel 4: BETALINGEN

Via de website kan de klant kiezen tussen de volgende betaalmethoden: kredietkaart, overschrijving, e-Banking of Paypal. In het geval van een overschrijving behoudt Belgatonnerre zich het recht voor om de bestelling te annuleren na het uitblijven van de betaling binnen de 7 dagen na de bestelling. Een "bestelling" heeft betrekking op een online aankoop die in principe thuis wordt afgeleverd. Een bestelling wordt afgeleverd na ontvangst van de volledige betaling.

Elke factuur die op de vervaldag niet is betaald zal, van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving, worden vermeerderd met 15 % van het bedrag met een minimum van € 50,00 als schadevergoeding. Bovendien zal de factuur vanaf de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving, een vertragingsrente tegen het wettelijke tarief bevatten.

Indien de koper de goederen die zijn opgestuurd of in onze winkels ter beschikking worden gehouden niet komt afhalen, behouden wij ons het recht voor om de bestelling te beschouwen als geannuleerd; in dit geval de behouden wij het gestorte bedrag als forfaitaire schadevergoeding. Indien een koper eender welke van zijn verplichtingen niet nakomt, geeft dit ons het recht om alle lopende bestellingen bij ons te annuleren en de gestorte bedragen te behouden als forfaitaire schadevergoeding.

 

Artikel 5: LEVERING VAN GOEDEREN EN DIENSTVERLENING

De officiële goedkeuring van de goederen wordt verondersteld te worden gemaakt op het moment van levering. Er zal geen ruil of terugname worden geaccepteerd.

Belgatonnerre levert haar bestellingen doorgaans binnen de 14 werkdagen na ontvangst van de betaling. De aangegeven levertijden zijn echter alleen ter indicatie. Een overschrijding van de levertijd geeft de klant geen recht op een schadevergoeding of het recht om de bestelling te annuleren of de overeenkomst te ontbinden. Als bepaalde artikelen niet (tijdig) kunnen worden verzonden, wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht door Belgatonnerre en kan dit eventueel worden gebruikt als reden om de overeenkomst te ontbinden.

BELGISCH DESIGN HOUSE is niet verantwoordelijk voor de totale of gedeeltelijke niet-naleving van haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, voor zover de niet-naleving te wijten is aan een gebeurtenis die is gelijkgesteld aan overmacht, in het bijzonder een volledige of gedeeltelijke staking of een onderbreking van de transport- en/of communicatiemogelijkheden of in het geval van overstroming of brand.  Indien er zich een gebeurtenis voordoet die is gelijkgesteld aan overmacht, zal Belgatonnerre de klant hierover informeren. Na een onderbreking van een (1) maand vanwege overmacht, heeft Belgatonnerre de mogelijkheid om de bestelling niet uit te voeren.

Belgatonnerre is niet verantwoordelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou resulteren uit advies over of bijstand bij een project dat door ons is geleverd. Een dergelijke aansprakelijkheid mag in geen geval het gefactureerde en betaalde bedrag overschrijden.

We hebben geen enkele garantie om ons consistent te kunnen bevoorraden van dezelfde bron, met dezelfde aard of dezelfde kleur. Dit verklaart waarom de tint van de geleverde artikelen lichtjes kan verschillen.

Artikel 6: EIGENDOMSVOORBEHOUD

Zelfs wanneer ze zijn geleverd blijven de goederen eigendom van Belgatonnerre tot volledige betaling.

 

Artikel 7: KLACHTEN

Na ontvangst van de bestelling moet de klant onmiddellijk de geleverde goederen inspecteren. Alle zichtbare schade en/of kwalitatieve gebreken van een artikel of andere leveringsschade moet onmiddellijk schriftelijk of via e-mail worden meegedeeld, op straffe van verval van enig recht.

 

Artikel 8: GARANTIE

Alle elementen van onze artikelen worden gedurende een periode van 2 jaar gewaarborgd tegen fabricagefouten bij normaal gebruik (droge omgeving, nominale belasting), voor zover de montage- en gebruiksinstructies zoals beschreven op de website en in de montagehandleiding zorgvuldig zijn nageleefd. Alleen in dat geval biedt Belgatonnerre gratis de omwisseling van defecte onderdelen.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een bewijs van aankoop voorleggen. Voor artikelen die online zijn gekocht en thuis bij de klant zijn geleverd, moet de klant eerst contact opnemen met Belgatonnerre. Eventuele gebreken moeten zo snel mogelijk worden gemeld en uiterlijk binnen 14 dagen na de vaststelling ervan. Na deze termijn zal enig recht op reparatie of vervanging zijn verstreken. De termijnen en voorwaarden zijn altijd identiek aan de termijnen en voorwaarden die door de fabrikant van het betreffende product worden toegepast. De beslissing over de vraag of een artikel wel of niet onder de garantie valt wordt altijd genomen door de fabrikant of de leverancier van dit artikel. Het artikel wordt dus door Belgatonnerre naar de fabrikant of de leverancier gestuurd die zal beslissen of de garantie wordt aanvaard en ook Belgatonnerre zal informeren over de reden van deze beslissing. Belgatonnerre kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor deze beslissing. De goederen kunnen worden geretourneerd via de post of door middel van een private transportdienst en dit op kosten en onder de verantwoordelijkheid van de klant in het geval van verlies, diefstal of beschadiging. Belgatonnerre zal in de mate van het mogelijke de verkochte artikelen vervangen door artikelen van hetzelfde type, in dezelfde hoeveelheden en/of formaten, voor zover de koper ons in staat heeft gesteld om ze naar behoren te onderzoeken en er tijdens dit onderzoek kon worden vastgesteld dat de goederen, gedurende de toepasselijke garantieperiode, niet hebben voldaan aan de normale eisen.

 

Artikel 9: HERROEPINGSRECHT

 De klant heeft het recht om Belgatonnerre te informeren dat hij/zij afziet van de aankoop, zonder boete en zonder een reden op te geven, binnen de 14 dagen na de levering van het product. De klant die gebruik wil maken van zijn/haar herroepingsrecht moet binnen de 14 dagen na de levering contact opnemen met Belgatonnerre en de goederen binnen de 20 dagen na de levering (op eigen kosten/risico) terugsturen naar Belgatonnerre. Alleen artikelen die in de onbeschadigde originele verpakking zitten, samen met alle accessoires, handleidingen en de factuur, kunnen worden teruggenomen Worden in geen geval teruggenomen: gebruikte, vuile, beschadigde of onvolledige artikelen, artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt, artikelen die, vanwege hun aard, niet kunnen worden teruggezonden. Wanneer de terugzending te wijten is aan een fout door Belgatonnerre, zal Belgatonnerre de transportkosten voor haar rekening nemen. Belgatonnerre deelt aan de klant mee dat ze geen terugzendingen en terugbetaling aanvaardt voor artikelen die niet bij Belgatonnerre zijn aangekocht.

Deze bepaling geldt voor alle losse onderdelen (bijvoorbeeld vakken in "U"-vorm) die op de website zijn besteld, met uitzondering van planken waarvoor de klant, via de boekenkastconfigurator van "PERFECT BOOKSHELF", de exacte afmetingen heeft bepaald, zodat deze planken een unieke breedte hebben.

"In dit geval, namelijk de levering van goederen die zijn gemaakt volgens de specificaties van de klant of duidelijk zijn gepersonaliseerd of die, door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel beschadigd of verouderd zouden kunnen raken, wordt het volgende bepaald: de klant heeft niet het recht om de aankoop te herroepen."  

 

Artikel 10: BESCHERMING VAN DE PRIVACY

Belgatonnerre behoudt zich voor om geen persoonsgegevens van klanten te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst die door de klant is gesloten in het kader van de bestelling en om zonder enige verbintenis informatie over Belgatonnerre naar de klant te sturen. Belgatonnerre behandelt persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie en zal deze in geen geval doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. De klant heeft te allen tijde toegang tot deze gegevens en kan de correctie hiervan aanvragen. De klant kan weigeren dat Belgatonnerre zijn/haar gegevens gebruikt om informatie op te sturen. Het volstaat om dit verzoek schriftelijk of via e-mail in te dienen.
De website maakt gebruik van cookies. Dit zijn computerbestanden die op de harde schijf van de computer worden opgeslagen en informatie verstrekken over de eerdere bezoeken aan de website. Belgatonnerre gebruikt cookies uitsluitend om de dienst die aan gebruikers wordt aangeboden, te personaliseren. Deze cookies kunnen door de gebruiker worden geblokkeerd.
De webpagina's van de website kunnen elektronische afbeeldingen of "webbanners" bevatten, waarmee het aantal bezoekers op de pagina kan worden geteld. De informatie die door middel van deze banners wordt verkregen is volledig anoniem en wordt alleen gebruikt om statistieken over de bezoekfrequentie te verzamelen om een betere service te bieden.

 

Artikel 11: TOEPASSELIJK RECHT

Indien één of meer bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden worden beschouwd als ongeldig of nietig worden verklaard op grond van een wettelijke of administratieve bepaling of een definitieve uitspraak door een bevoegde rechtbank, zullen de andere bepalingen onverkort van kracht blijven. Alle ongeldige bepalingen kunnen worden vervangen door Belgatonnerre.

Alleen het Belgisch recht is van toepassing op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Belgatonnerre, die zal proberen om deze zo snel mogelijk te beantwoorden.